Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Taalkunde

Taalkunde

Tijdschriften en Woordenboeken, synoniemen, techniek, taal en literatuur enz

L.M. Metz: Woordverklaring. Woordenboek voor praktische kennis (Zutphen: W.J. Thieme & Cie 1937) Dit weinig bekende woordenboek, bevat een schat aan informatie over woorden en zaken die aan het begin van de 20ste eeuw nog in gebruik waren, maar die inmiddels grotendeels in onbruik zijn geraakt. Men moet hierbij denken aan woorden voor onder meer landbouwgereedschappen. L.M. Metz was huisarts te Vorden en een actief lid van het Genootschap Onze Taal. In 1937 schreef dit genootschap over zijn boek: 'Metz heeft gedurende een reeks van jaren alle woorden, die hij in zijn dagelijkschen omgang met personen van allerlei bedrijven hoorde bezigen en waarvan de beteekenis voor menigeen onbekend of slechts heel vaag was, opgeteekend en daar een korte toelichting bij geschreven; een eenvoudige, begrijpelijke verklaring, in goed, onopgesmukt Nederlandsch. [?] De uitvoering is in alle opzichten te roemen; de letter is duidelijk en de vele afbeeldingen komen op mooi kunstdrukpapier goed tot haar recht. Een boek voor velen!' L. M. Metz: The explanation of words. A Dictionary for practical knowledge. (Zuthpen: W. J. Thieme & Cie 1937) This little known dictionary, contains a well of information about words and things that were used at the start of the twentieth century, but which have gone absolete for the most part by now. Such as words used for agricultural tools. L. M. Metz was a doctor in Vorden and an active member of the 'Society for our Language'. In 1937 this society wrote about his book: 'Metz has, in the course of several years, written down all the words that he heard in his contact with people from all sorts of companies, and of which the meaning is either unknown or unclear to many people, and wrote a short eludication to go along with them; a simple, understandable explanation, in good, unpretentious Dutch [...] The book is to be renowned in every way, the letter is clear and the many illustrations work well on beautiful paper. A book for many!

Dit zestalig handelswoordenboek bevat in 2614 kolommen ruim 100.000 vetgedrukte hoofdwoorden in de zes talen samen, met ongeveer 500.000 hieronder gerangschikte, genummerde woorden, uitdrukkingen, samenstellingen en zinnen. Ter vergelijking moge dienen, dat het grootste thans bestaande woordenboek, de Oxford Dictionary, bijna 178.000 gangbare hoofdwoorden bevat met 500.000 definities en ruim 1.800.000 citaten. De hoofdzaak in dit boek ia de algemeene handelstaai. Zoo vindt men onder handel 28 termen, onder handels- (d. w. z. samenstellingen, waarvan handels- het eerste deel vormt) 88 termen, onder wissel 27 en wissel- 30, onder winst en winst- 21, onder offerte 13, order 18, monster 35, rekening 30, Tc¢len 60, katoen 27, papier 44, en onder recht en rechts- 68 genummerde, zooveel mogelijk alphabetisch gerangschikte voorbeelden, termen of samenstellingen. This senary trade dictionary contains 2614 columns of around a 100.000 entry words printed in bold, in the six languages together, with about a 500.000 words, expressions, compositions and sentences arranged and classified below these. Compared to this the biggest contemporary dictionary, the Oxford Dictionary, contains almost 178.000 customary entry words with around 500.000 definitions and about 1.800.000 citations. The main thing in this book is the common trade language. Thus we find under 'trade' 28 terms, under 'trade-' (that is to say compositions of which trade- is the first part) 88 terms, under ' wissel' (bill) 27 and wissel- 30, under profit and profit- 21, under quote 13, order 18, muster 35, account 30, coal 60, cotton, 27, paper, 44 and under law and law- 68 numbered and as much as possible alfabetised examples, terms or compositions.
Navigatie