Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap / Academia Groningana

Academia Groningana

Dit boek, dat is uitgegeven in opdracht van de Academische senaat, is ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de Groninsche Universiteit. Dit boek beschrijft alle ontwikkelingen van de studierichtingen in de Groninsche Universiteit in de afgelopen 19e eeuw. Het beschrijft ook de ontwikkeling van de universiteit zelf. Dit boek is verdeeld in koppen met alle studies, beschreven met een korte uitleg. Op deze CDROM staan het gedenkboek dat ter voorbereiding van een waardige herdenking van het driehonderdjarig bestaan der universiteit is geschreven, bestaande uit vijf leden, ‚‚n uit elke faculteit, te weten: Dr. C. H. van Rhijn, Dr. J. W. Moll, Dr. G. C. Nijhoff, Mr. J. Simon van der Aa en Dr. J. Huizinga. Op het verzoek der commissie werden ook de rectoren van 1912/13 en 1913/14, Dr. J. H. Kern en Dr. H. J. Hamburger, bij hun ambtsoptreden bereid gevonden, in haar midden zitting te nemen. De samenstelling der commissie bleef niet ongewijzigd: het was de dood helaas, die haar den voorzitter Dr. C. H. van Rhijn op 16 Februari 1913 ontnam. Zijn plaats als lid en voorzitter werd ingenomen door Dr. Is. van Dijk. Een van de eerste plannen, waarop de commissie de goedkeuring van den senaat en vervolgens van de algemeene feestcommissie vroeg en verwierf, was de uitgave van een gedenkboek, waarvan zij de redactie op zich nam. Men besloot, dat dit zou bestaan uit een historisch gedeelte en een beschrijving van den tegenwoordigen staat der universiteit. Het historische gedeelte zou in de eerste plaats de algemeene geschiedenis der universiteit gedurende de negentiende eeuw bevatten, waarvan aan Dr. J. Huizinga de bewerking werd opgedragen, en voorts eenige losse bijdragen tot de geschiedenis van het onderwijs aan de hoogeschool. Elk der vier overige leden der oorspronkelijke commissie nam op zich, een onderwerp uit de geschiedenis zijner faculteit te behandelen. Ook deze taak moest Dr. Is. van Dijk van zijn voorganger overnemen. Voor de litterarische faculteit werd de medewerking verkregen van Dr. B. Sijmons, terwijl Dr. H. Brugmans te Amsterdam bereidwillig gehoor gaf aan een uitnoodiging der redactie, om de oprichtingsgeschiedenis der universiteit nogmaals te beschrijven. This book, which has been published by order of the Academic senate, is published celebrating the third celestial anniversary of the University of Groningen. The book describes all developments of the different courses in the university in the 19th century. It also describes the development of the university itself. This book is devided in sections with all studies, which are also described shortly. This CD-ROM encompasses the memorial book which was written in preparation of a worthy memorial of the third celestial anniversary of the university. It consists of five parts. One for each faculty. Namely Dr. C.H. van Rhijn, Dr. J. W. Moll, Dr. G. C. Nijhoff, Mr. J. Simon van der Aa and Dr. J. Huizinga. By request of the commission the principals of 1912/13 and 1913/14, Dr. J. H. Kern and Dr. H. J. Hamburger, were also found willing to take part amidst their hearing. The composition of the commision did not remain unchanged: it was death that took the chairman, Dr. C. H. Van Rhijn, away from it on the 16th of February of 1913. His place as member and chairman was taken by Dr. Is. Van Dijk. One of the first plans the commity had gotten approval for by the senate and subsequently by the party commity, was the release of a memorial book, of which they became the editors. They decided that this would consist of a historical section, and a description of the current state of the university. The historical section would initially contain the general history of the university during the 19th century, of which the adaptation was dedicated to Dr. J. Huizinga, and also some loose contributions to the history of the schools. Each of the four remaining members of the original commity took upon themselves, the task to describe a subject from the history of his or her faculty. Also this task Dr. Is. Van Dijk had to take over from his predecessor. For the literary faculty, cooperation was given by Dr. B. Sijmons, while Dr. H. Brugmans from Amsterdam willingly took notice of a invitation of the editors, to describe the history of the erecting of the university once again.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie