Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap / Dierkunde

Dierkunde

Om een goed beeld te krijgen van de inhoud is een stuk uit het voorwoord opgenomen. Dit boek, waarin alleen de leerstof voor het onderwijzersexamen is besproken, verschijnt op verzoek van verschillende collega's. Het programma voor dit examen eischt: eenige bekendheid met het organisme van het menschelijk lichaam, vooral ten opzichte van den bloedsomloop en de ademhaling, en met den bouw en het leven van de belangrijkste inlandsche dieren-. Het komt ons voor, dat de eischen hier vrij duidelijk zijn omschreven. De term: eenige bekendheid wijst er op, dat nergens in bijzonderheden mag getreden worden. De bijvoeging -vooral enz-. geeft aan, dat zenuwstel, zintuigen, spijsvertering maar eene zeer bescheiden plaats mogen innemen. Welke dieren tot - de belangrijkst- behooren, hierover kan natuurlijk verschil van gevoelen bestaan. Wij meenen, dat hier in de eerste plaats bedoeld is: bekendheid met de dieren, die den mensch belangrijke diensten bewijzen of zeer schadelijk voor hem zijn. In elk geval zal den candidaatonderwijser hier wel eenige keus worden gelaten. Dat we een enkel dier hebben opgenomen om een eenigszins trouw beeld van eene groep te geven, zal zeker niemand ons euvel duiden, al is het stelsel op het onderwijzers-examen volstrekt geen hoofdzaak. To give a good idea of the contents we give a part of the foreword. This book, which only discusses the material for the teachers exam, is being published by demand of several colleagues. The program for this exam includes: some knowledge of the human body, especially where it concerns the blood circulation and respiration system, also with the growth and life of the most important native animals. We think the demands for this are clearly described. The term: 'some knowledge' points out that there no where is gone into special detail. The addition 'especially' etc., points out that the nervous system, senses, digestive system are only supposed to take a very modest place. Which animals belong to the 'most important'ones, ofcourse there are different ways of opinion here. We think that firstly here is meant: familiarity with those animals that are very important for humans or very harmfull to them. In each case the candidate teacher will be left with some freedom of choice. That we have admitted a few animals to give a certain true overview of a certain group, well no one will blame us for that, even tho the system will not be a big part of the exam.

Wat heb ik gevonden? De website voor gedigitaliseerde boeken, opnieuw uitgegeven in een digitaal formaat. Ontwikkeld om de innovatieve technieken van EasyData breder bekend en toepasbaar te maken. Powered by


Navigatie