Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigation

U bent hier: Home / Onze boeken / Wetenschap

Wetenschap

Verschillende uitgaves over medische zaken, maar ook technische onderwerpen!

Om een goed beeld te krijgen van de inhoud is een stuk uit het voorwoord opgenomen. Dit boek, waarin alleen de leerstof voor het onderwijzersexamen is besproken, verschijnt op verzoek van verschillende collega's. Het programma voor dit examen eischt: eenige bekendheid met het organisme van het menschelijk lichaam, vooral ten opzichte van den bloedsomloop en de ademhaling, en met den bouw en het leven van de belangrijkste inlandsche dieren-. Het komt ons voor, dat de eischen hier vrij duidelijk zijn omschreven. De term: eenige bekendheid wijst er op, dat nergens in bijzonderheden mag getreden worden. De bijvoeging -vooral enz-. geeft aan, dat zenuwstel, zintuigen, spijsvertering maar eene zeer bescheiden plaats mogen innemen. Welke dieren tot - de belangrijkst- behooren, hierover kan natuurlijk verschil van gevoelen bestaan. Wij meenen, dat hier in de eerste plaats bedoeld is: bekendheid met de dieren, die den mensch belangrijke diensten bewijzen of zeer schadelijk voor hem zijn. In elk geval zal den candidaatonderwijser hier wel eenige keus worden gelaten. Dat we een enkel dier hebben opgenomen om een eenigszins trouw beeld van eene groep te geven, zal zeker niemand ons euvel duiden, al is het stelsel op het onderwijzers-examen volstrekt geen hoofdzaak. To give a good idea of the contents we give a part of the foreword. This book, which only discusses the material for the teachers exam, is being published by demand of several colleagues. The program for this exam includes: some knowledge of the human body, especially where it concerns the blood circulation and respiration system, also with the growth and life of the most important native animals. We think the demands for this are clearly described. The term: 'some knowledge' points out that there no where is gone into special detail. The addition 'especially' etc., points out that the nervous system, senses, digestive system are only supposed to take a very modest place. Which animals belong to the 'most important'ones, ofcourse there are different ways of opinion here. We think that firstly here is meant: familiarity with those animals that are very important for humans or very harmfull to them. In each case the candidate teacher will be left with some freedom of choice. That we have admitted a few animals to give a certain true overview of a certain group, well no one will blame us for that, even tho the system will not be a big part of the exam.

August Forel: Het sexueele vraagstuk (Amsterdam: Gebr. Graauw 1924) 479 blz. In 1906 gaf de Duitse arts en seksuoloog August Forel (1848-1931) en boek uit dat een internationale bestseller werd. Tussen 1907 en 1927 beleefde dit boek alleen in Nederland al zeven drukken. In totaal werden er tienduizenden exemplaren van verkocht. Het hier gedigitaliseerde exemplaar dateert van 1924. In het voorwoord schrijft W. Wijnaendts Francken-Dyserinck: 'Uitdrukkelijk wijs ik erop dat ik het zich voortdurend verdiepen in sexueele vraagstukken, waar tegenwoordig in enkele kringen een onmiskenbare neiging toe bestaat, niet toejuich en zelfs beslist nadeelig acht, al liggen er goede bedoelingen aan ten grondslag. Doch Forel's boek moesten de meesten en althans alle ontwikkelden te eeniger tijd van hun leven doorwerken. Er zijn gedeelten in, die ik elke jonge vrouw en iederen man zou willen opdringen te lezen voor hun huwelijk: ze verstaan is de kans op levensgeluk vermeerderen.' Het boek werd voor het Nederlands bewerkt door R.A. Oosterhout. August Forel: The sexual problem (Amsterdam: The Graauw brothers 1924) 479 pages. In 1906 the German doctor and sexuologist August Forel (1848-1931) released a book that became an international bestseller. Between 1907 and 1927 there were seven prints made of this book in The Netherlands alone. In total ten-thousands of copies were sold. This particular copy was released in 1924. In the foreword W. Wijnaendts Francken-Dyserinck wrote: 'I'd like to express with great stress that I don't applaud, and even find disadvantagious the continiously delving into sexual problems, for which there is an unmistakable urge in certain areas, although people's intensions are well. But Forel's book most people should read. There are parts, that I would press every young woman and man to read before they got married: understanding them is increasing the chance of happiness.'. The book was translated to Dutch by R.A. Oosterhout.
Navigatie